بهداشت حرفه ای

کلیه مقالات و مطالب مربوط به اصول و کلیات بهداشت حرفه ای

شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای استان

واحد بهداشت حرفه ای استان به منظور تامین، حفظ و ارتقائ سطح سلامت شاغلین و محیط های کار، پیشگیری از بیماریها و مسمومیتهای شغلی، فعالیتهای زیر را انجام می دهد:
1- برنامه ریزی، هدایت، نظارت و ارزشیابی فعالیتهای بهداشت حرفه ای و طب کار استان در قالب برنامه های ابلاغی مرکز سلامت محیط وکار.
2-اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی)
3- جمع بندی آمار و تهیه شاخص های بهداشت حرفه ای و طب کار استان (فرمهای آماری 1-111و2-111و3-111) و ارسال نتایج به سطح بالاتر.
4- نظارت، پایش، ارزشیابی و کنترل سیستم ثبت اطلاعات و گزارش دهی فعالیتهای بهداشت حرفه ای از سطح مراکز بهداشت شهرستانها به استان و تهیه شاخص های بهداشت حرفه ای در جهت بهبود و ارتقاء سیستم مدیریت اطلاعات بهداشت حرفه ای.
5-نظارت بر انجام معاینات پزشکی شاغلین در مراکز دولتی و خصوصی (ماده 92 قانون کار)
6-پیگیری اجرای ماده 93 قانون کار (تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و جذب مسئول بهداشت حرفه ای در کارگاهها و موسسات مشمول قانون کار)
7-همکاری بین بخشی با سازمانهای مرتبط در امر بهداشت و درمان کارگران (سازمان تامین اجتماعی، سازمان کار و امور اجتماعی، سازمان صنایع و معادن، سازمان بازرگانی و ...)
8-نظارت بر اعمال مقررات قانونی و استانداردهای بهداشت حرفه ای و طب کار و آیین نامه های مربوطه در سطح کارگاهها و محیط های کارگری استان.
9-تطبیق دستور العملهای سطح بالاتر با شرایط محلی، شناخت و گزارش نارسایی ها و پیشنهاد راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای موجود به سطح ستادی.
10-بررسی و شناخت مشاغل سخت و زیان آور در حرف گوناگون و تهیه گزارش از مشاغل مختلف جهت طرح در کمیته مشاغل سخت و زیان آور استان.
11-برنامه ریزی و اجرای بازرسیهای سیستماتیک، خود ارزیابی، از نحوه عملکرد زیر مجموعه ها (مراکز بهداشت شهرستان، ایستگاههای بهگر و خانه ها و مراکز بهداشت کارگری سطح استان و شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات طب کار و بهداشت حرفه ای) و ارسال گزارشات به سطوح بالاتر.
12- طراحی و تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و باز آموزی برای بهگران، بهداشتیاران کار و کاردانان وکارشناسان بهداشت حرفه ای و پزشکان شاغل در سیستم شبکه و کارخانجات سطح استان.
13-هماهنگی وتهیه برنامه های آموزشی و کمک آموزشی ( پمفلت ، جزوه ، فیلم ) بهداشت حرفه ای وطب کار برای پرسنل ذیربط وسایر گروههای هدف.
14-اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با موسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل و مشکلات بهداشت حرفه ای.
15- صدور مجوز و انجام نظارت و پایش شرکتها ی خصوصی ارائه دهنده خدمات طب کار و بهداشت حرفه ای در استان
16- همکاری با اعضائ هیئت علمی گروه بهداشت در برنامه های آموزشی و کارآموزی دانشجویان رشته های بهداشت

+ نوشته شده در  جمعه پنجم آذر ۱۳۸۹ساعت 19:44  توسط محمد اجودی شهرستانی  |